10/01/2013 Vinapipe giá ống đen

Ngày 10/01/2011, Vinapipe thông báo  giá ống kẽm điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 14/1/2013  như sau:

20130110-Vinapipe ong den.JPG