02/01/2013 Vinapipe giá ống thép mạ kẽm

Ngày 02/01/2011, Vinapipe thông báo  giá ống kẽm điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 02/1/2013  như sau:

20130102-Vinapipe ong ma.JPG